Resminama

<p>H&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde b&uuml;tin d&uuml;n&yacute;&auml;de bolşy &yacute;aly, Ata Watanymyz T&uuml;rkmenistanda hem sanly tehnologi&yacute;alaryň durmuşymyza m&auml;k&auml;m ornaşmagy bilen, komp&yacute;uter programmirleme we IT ulgamy ugurlary bo&yacute;un&ccedil;a h&uuml;n&auml;rlere we olardan baş &ccedil;ykar&yacute;an h&uuml;n&auml;rmenlere bolan isleg barha art&yacute;ar.&nbsp;</p> <p>&Yacute;urdumyzda sanly bilimi &ouml;sd&uuml;rmek, sanly ykdysady&yacute;ete ge&ccedil;mek babatda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan tutumlary bu g&uuml;n Hormatly Prezidentimiz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan &uuml;st&uuml;nlikli dowam etdiril&yacute;&auml;r, sanly tehnologi&yacute;alardan baş &ccedil;ykar&yacute;an, &yacute;okary bilimli h&uuml;n&auml;rmenleri &yacute;etişdirmek işine uly &uuml;ns beril&yacute;&auml;r. Şe&yacute;le h&uuml;n&auml;rmenleriň k&auml;mil bolup &yacute;etişmekleri &uuml;&ccedil;in bu ugurda d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şli b&auml;sleşikler, olimpiadalar yzygiderli ge&ccedil;iril&yacute;&auml;r. Soňky wagtlarda d&uuml;rli ugurlar bo&yacute;un&ccedil;a innowasion &ccedil;&ouml;zg&uuml;tleri d&ouml;retmegiň guraly h&ouml;km&uuml;nde d&uuml;n&yacute;&auml;de giňden &yacute;a&yacute;ran hakaton b&auml;sleşikleriniň ge&ccedil;irilip durulmagy munuň a&yacute;dyň mysalydyr.&nbsp;</p> <p>Bu adalga ilkinji gezek 1999-njy &yacute;ylda OpenBSD we &nbsp;Sun Microsystems kompani&yacute;alarynyň esaslandyryjylary tarapyndan ulanyldy. &laquo;Hakaton&raquo; s&ouml;zi iňlis s&ouml;z&uuml;nden gelip &ccedil;ykyp, &laquo;hacker &ndash; haker, marathon &ndash; marafon&raquo; manylaryny aňladyp, d&uuml;rli ulgamdaky komp&yacute;uter programmistleriniň (diza&yacute;nerler, programmistler, IT ulgamyň h&uuml;n&auml;rmenleri) b&auml;sleşigidir.&nbsp;</p> <p>Hakaton &ndash; bu sa&yacute;lanyp alnan ders ugrunda t&auml;ze pikirleriň d&ouml;remegine we durmuşa ge&ccedil;irilmegine ni&yacute;etlenen &yacute;&ouml;rite me&yacute;dan&ccedil;a. Hakatonyň &yacute;&ouml;rite formaty d&uuml;rli k&auml;rlerd&auml;ki, d&uuml;rli başarnykly adamlary bir topara jeml&auml;p, sa&yacute;lap alnan ders ugrunda t&auml;ze &ccedil;&ouml;zg&uuml;tleri g&ouml;zlem&auml;ge itergi ber&yacute;&auml;r. &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> <p>Bu b&auml;sleşigiň a&yacute;ratynlyklary we pe&yacute;daly taraplary barada s&ouml;z a&ccedil;ylanda, onuň &ccedil;&auml;ginde hakatondaky toparlaryň &auml;hli agzalary &ouml;z başarnyklaryny we d&ouml;redijilik ukyplaryny &ouml;sd&uuml;rip, pikirdeşlerini tapyp, dostlaş&yacute;arlar we k&ouml;p zatlary &ouml;wren&yacute;&auml;rler. Şonuň &yacute;aly-da, b&auml;sleşik oňa gatnaşyjylaryň, hususan-da talyp &yacute;aşlaryň başarnyklaryny &ouml;sd&uuml;rmek bilen, toparla&yacute;yn işlemek, berlen wagty pe&yacute;daly ulanmak, d&uuml;rli &yacute;agda&yacute;laryň baş alyp &ccedil;ykmak endiklerini kemala getir&yacute;&auml;r.&nbsp;</p> <p>Şu maksatlar bilen, T&uuml;rkmenistanyň Bilim ministrligi 2024-nji &yacute;ylyň dowamynda &yacute;okary okuw mekdepleri tarapyndan ge&ccedil;iriljek hakaton b&auml;sleşikleriniň me&yacute;ilnamasyny tassyklady. Hakaton b&auml;sleşikleri diňe bir talyp &yacute;aşlar &uuml;&ccedil;in d&auml;l, e&yacute;sem ukyp-başarnygyny synasy gel&yacute;&auml;n d&uuml;rli &yacute;aşdaky ra&yacute;atlar &uuml;&ccedil;in a&ccedil;ykdyr. Sizi hakaton b&auml;sleşiklerine gatnaşmaga &ccedil;agyr&yacute;arys!</p> <p>Ge&ccedil;iriljek hakaton b&auml;sleşikleriniň me&yacute;ilnamasy aşakda getiril&yacute;&auml;r:</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>2024-nji &laquo;P&auml;him-pa&yacute;has ummany Magtymguly Pyragy&raquo; &yacute;ylynda T&uuml;rkmenistanyň Bilim ministrligi we &yacute;okary okuw mekdepleri tarapyndan bilelikde&nbsp; ge&ccedil;iriljek Hakaton b&auml;sleşikleriniň&nbsp;</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><strong>S A N A W Y</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <table cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td><strong>T/b</strong></td> <td><strong>&Yacute;okary okuw mekdebiniň ady</strong></td> <td><strong>Hakatonyň ady</strong></td> <td><strong>Hakatonyň ugry (temasy)</strong></td> <td><strong>Hakatonyň ge&ccedil;iril&yacute;&auml;n &yacute;eri</strong></td> <td><strong>Hakatonyň<br /> ge&ccedil;iril&yacute;&auml;n wagty</strong></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>T&uuml;rkmen d&ouml;wlet binag&auml;rlik-gurluşyk instituty</td> <td>CyberQuest</td> <td>Operasion ulgamda gizlin howplary &ouml;z wagtynda anyklamak<br /> &nbsp;we olaryň &ouml;ň&uuml;ni almak &uuml;&ccedil;in &uuml;pj&uuml;n&ccedil;ilikleri d&ouml;retmek</td> <td>T&uuml;rkmen d&ouml;wlet binag&auml;rlik-<br /> gurluşyk instituty</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> mart a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Magtymguly adyndaky T&uuml;rkmen d&ouml;wlet<br /> uniwersiteti</td> <td><strong><a href="https://tdu.edu.tm/?/IMM/HABARLAR/&amp;page=49&amp;in=101" target="_blank">Sanly &ouml;s&uuml;ş</a></strong></td> <td>Sanly okuw platformalaryny d&ouml;retmek</td> <td>Magtymguly adyndaky<br /> T&uuml;rkmen d&ouml;wlet uniwersiteti</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> aprel a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>T&uuml;rkmenistanyň D&ouml;wlet energetika instituty</td> <td><strong><a href="https://tdei.edu.tm/baslesik/18" target="_blank">CyberHack</a></strong></td> <td>Sanly gurşawda kriptografik usullary programmala&yacute;yn<br /> durmuşa ge&ccedil;irmek</td> <td>T&uuml;rkmenistanyň D&ouml;wlet<br /> energetika instituty</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> aprel a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>T&uuml;rkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag<br /> kommunikasi&yacute;alary instituty</td> <td><a href="https://tituki.edu.tm/campus" target="_blank"><strong>Arkadag ş&auml;herinde hereket ed&yacute;&auml;n elektromobillere kuwwat beriji bekediň innowasion taslamasy</strong></a></td> <td>Ulag, maglumat-kommunikasi&yacute;a we binag&auml;rlik</td> <td>T&uuml;rkmenistanyň Inžener-<br /> tehniki we ulag<br /> kommunikasi&yacute;alary instituty</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň aprel a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>T&uuml;rkmenistanyň Telekommunikasi&yacute;alar<br /> we informatika instituty</td> <td><a href="https://itit.edu.tm/hakaton" target="_blank"><strong>Web-diza&yacute;n</strong></a></td> <td>Magtymguly Pyragy portalynyň diza&yacute;nyny işl&auml;p ta&yacute;&yacute;arlamak</td> <td>&laquo;Sanly &ccedil;&ouml;zg&uuml;t-IT me&yacute;dan&ccedil;a&raquo;<br /> &nbsp;Hojalyk jemgy&yacute;eti</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> ma&yacute; a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>T&uuml;rkmen d&ouml;wlet mali&yacute;e<br /> instituty</td> <td><a href="http://tdmai.edu.tm/?/Hakaton%20-%20Maglumat%20ulgamyny%20kämilleşdirmek/&amp;page=39&amp;in=212" target="_blank"><strong>Maglumat ulgamyny<br /> k&auml;milleşdirmek</strong></a></td> <td>Innowasion tehnologi&yacute;alar</td> <td>T&uuml;rkmen d&ouml;wlet mali&yacute;e<br /> instituty</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> ma&yacute; a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>T&uuml;rkmen oba hojalyk instituty</td> <td><strong><a href="https://tohi.edu.tm/hackaton2024.php" target="_blank">AgriTech</a></strong></td> <td>Oba hojalyk toplumyna sanly ulgamy ornaşdyrmagyň<br /> programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligini teklip etmek</td> <td>T&uuml;rkmen oba hojalyk<br /> instituty</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> i&yacute;un a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>&Yacute;agşygeldi Kaka&yacute;ew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti</td> <td><a href="https://iogu.edu.tm/declarations/406" target="_blank"><strong>Turkmen Cyber. Hack</strong></a></td> <td>Operasion ulgamda gizlin howplary &ouml;z wagtynda anyklamak we<br /> olaryň &ouml;ň&uuml;ni almak &uuml;&ccedil;in &uuml;pj&uuml;n&ccedil;ilikleri d&ouml;retmek</td> <td>&Yacute;agşygeldi Kaka&yacute;ew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> okt&yacute;abr a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>T&uuml;rkmen d&ouml;wlet ykdysady&yacute;et we dolandyryş<br /> instituty</td> <td><a href="https://tsiem.edu.tm/events/1/207" target="_blank"><strong>Ykdysady&yacute;et</strong></a></td> <td>Mali&yacute;e we salgyt, makroykdysady&yacute;et we mikroykdysady&yacute;et hem-de ykdysady nazary&yacute;et</td> <td>T&uuml;rkmen d&ouml;wlet ykdysady&yacute;et<br /> &nbsp;we dolandyryş instituty</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> okt&yacute;abr a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>T&uuml;rkmenistanyň Oguz han adyndaky<br /> Inžener-tehnologi&yacute;alar uniwersiteti</td> <td><a href="https://etut.edu.tm/news/110" target="_blank"><strong>Etut.developer</strong></a></td> <td>Tehniki &yacute;umuş esasynda<br /> platformany işl&auml;p d&uuml;zmek</td> <td>T&uuml;rkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologi&yacute;alar uniwersiteti</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> no&yacute;abr a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>S.A.Ny&yacute;azow adyndaky T&uuml;rkmen oba<br /> hojalyk uniwersiteti</td> <td><a href="https://tohu.edu.tm/?/HAKATON/&amp;page=67&amp;/" target="_blank"><strong>Geomaglumat ulgamlary we &ccedil;&ouml;zg&uuml;tleri</strong></a></td> <td>Programma &uuml;pj&uuml;n&ccedil;iligini<br /> teklip etmek</td> <td>S.A.Ny&yacute;azow adyndaky<br /> T&uuml;rkmen oba hojalyk uniwersiteti</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> no&yacute;abr a&yacute;y</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>D&ouml;wletm&auml;mmet Azady<br /> adyndaky T&uuml;rkmen milli d&uuml;n&yacute;&auml; dilleri instituty</td> <td><a href="https://datmddi.edu.tm/?/HABARLAR/&amp;page=habar&amp;habar=192" target="_blank"><strong>Dili k&auml;milleşdirmek</strong></a></td> <td>Tehniki &yacute;umuş esasynda<br /> platformany işl&auml;p d&uuml;zmek</td> <td>D&ouml;wletm&auml;mmet Azady<br /> adyndaky T&uuml;rkmen milli d&uuml;n&yacute;&auml; dilleri instituty</td> <td>2024-nji &yacute;ylyň<br /> no&yacute;abr a&yacute;y</td> </tr> </tbody> </table>

ýüklemek